Screen shots

auto shutdown program auto shutdown program
Main Window Operation Logs
windows auto shutdown computer auto shutdown
Task editor Options
Auto Shutdown Genius
Sound and dialog box Notifier